Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Anasayfa   Foto Albüm   İletişim   Dilek ve Önerileriniz   Webmail

Mevzuat

Duyurular

Bilgi Edinme

Tayfa Sınav Sonuçları
 

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ İLE İLGİLİ YENİ YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Amatör Denizci Belgesinin alınmasında Uzaktan Eğitim zorunluluğu getirilmiştir. Sınava Giriş ile ilgili olarak  en yakın Liman Başkanlıklarından ve gss.gasm.gov.tr  internet sayfasından  bilgi alabilirsiniz.

Yönetmeliğe göre,  Amatör Denizci Belgesi (ADB) olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2.500 (ikibin beşyüz) Türk Lirası idari para cezası verilecek.

Not: Trabzon Liman Başkanlığımızda her Cuma günü Amatör Denizci  Sınavı yapılmaktadır.

RESMİ GAZETE İLGİLİ SAYFA EKTE SUNULMUŞTUR.

8 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28994

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN  YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi ile 28 inci madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) İdare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan eğitim programını tamamlamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) ADB sınavları İdare tarafından yapılır ya da yaptırılır. Bu sınavlar, belirlenen sınav yer ve tarihlerinde, yazılı veya internet ortamında bilgisayarda çevrimiçi olmak üzere en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle tek oturumda yapılır.

(2) Sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri ile sınav kuralları İdarenin resmi internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Sınav başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Sınavda; seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren en az 50 soru sorulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13– (1) İdare, ADB sınavını yapmak, eğitimini vermek, belge düzenlemek ve amatör denizci kütüğünü ve kayıtlarını tutmak üzere kurum ve kuruluşları sözleşme ile yetkilendirebilir. Yetkilendirilen kurum ve kuruluşun düzenlediği ADB, İdare tarafından onaylanmadıkça sahibine teslim edilmez.

(2) Yetkilendirmeye esas kriterler ile yetkilendirme usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki “Ek Madde 3” eklenmiştir.

İdari yaptırımlar ve cezalar

EK MADDE 3 – (1) ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) ADB belgesi ile ticari faaliyette bulunan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Faaliyetin tekrarı halinde ise ayrıca, kişinin Amatör Denizci Belgesi iki yıl süreyle askıya alınır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/3/2008

26804

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/9/2009

27348

2-

2/10/2009

27364

 

 
   
Tüm Hakları saklıdır